Naruszenie przez wspólników ładu korporacyjnego stanowi bezspornie przeszkodę w realizacji celu spółki. Istotne pozostaje na tym tle doprowadzenie do właściwej współpracy pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami oraz piastunami organów spółki.

Mając na uwadze, że droga sądowa nie zawsze stanowi remedium dla rozwiązania zaistniałych sporów pomiędzy wspólnikami, kancelaria stara się na różne sposoby doprowadzić do wypracowania konsensusu. W tym celu podejmowane są odpowiednie działania i warsztaty. Pomoc prawna w razie sporów korporacyjnych obejmuje szeroki wachlarz usług i stanowi jedną z głównych dziedzin praktyki kancelarii.

Usługi te polegają w szczególności na:

 • doradztwie w kwestii ochrony przed wrogimi przejęciami;
 • weryfikacji uprawnień korporacyjnych i majątkowych wspólników;
 • rozwiązywaniu sporów w zakresie wycofania akcji spółki z publicznego obrotu;
 • doradztwie w przypadku przymusowego wykupu akcji (squezee out);
 • doradztwie w przypadku przymusowego odkupu akcji (reverse squezee out);
 • prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących ustalenia nieistnienia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki;
 • doradztwie na wypadek sporu o wypłatę dywidendy;
 • wytaczaniu powództw o pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji lub prowadzenia spraw spółki;
 • prowadzeniu spraw o odwołanie lub zawieszenie członka zarządu;
 • wytaczaniu powództw przeciwko wspólnikowi o naruszenie zakazu konkurencji lub interesu spółki;
 • reprezentacji w postępowaniach o wystąpienie i wyłączenie wspólnika ze spółki;
 • pociągnięciu członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej lub karnej (uniknięcie tej odpowiedzialności).
SPECJALIZACJE