Prawo spółek pozostaje w kręgu szczególnych zainteresowań kancelarii. W tej dziedzinie pisana była praca doktorska i na tym polu kancelaria wciąż się rozwija. Oferujemy bieżącą obsługę spółki na każdym etapie jej funkcjonowania.

Przedstawiciele kancelarii biorą udział w czynnościach przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności spółki, obejmują nadzór prawny nad procesami rejestracji, pomagają w trakcie fazy funkcjonowania spółki (dokapitalizowanie spółki, podział zysku, objęcie akcji), a także doradzają w sytuacji konieczności zakończenia działalności spółki na skutek jej likwidacji bądź upadłości. 

Kancelaria może zaoferować:

 • opracowanie dokumentacji i pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie projektów umów i statutów oraz udział w negocjacjach wspólników;
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
 • poradnictwo w zakresie emisji obligacji i akcji;
 • nadzór prawny nad procesami zbywania udziałów, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na udziale, dziedziczeniem udziału, umorzeniem udziału, egzekucją udziału, prowadzeniem księgi udziałów;
 • sporządzenie protokołów oraz uchwał organów spółek prawa handlowego;
 • kompleksową obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • doradztwo w kwestii dostępnych form wniesienia wkładu do spółki;
 • sporządzenie dokumentacji na potrzeby podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
 • doradztwo w zakresie dopłat w spółce handlowej;
 • nadzór prawny na okoliczność ogłoszenia upadłości spółki;
 • obsługę procesów likwidacji spółki;
 • wsparcie prawne w przypadku konieczności rozwiązania spółki.
SPECJALIZACJE