W życiu zdarzają się różne sytuacje. W ich wyniku dochodzi do szkody na mieniu lub szkody na osobie. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a innym pomiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. Może nim być towarzystwo ubezpieczeń,  podmiot medyczny, który popełnił błąd w sztuce lekarskiej, przewoźnik lotniczy za opóźniony lub odwołany lot, ZUS z uwagi na wypadek w pracy.

Na pomoc prawną w tym wypadku składa się przykładowo:

 

  • reprezentacja w sprawach o odszkodowania komunikacyjne (np. utrata wartości pojazdu w związku z wypadkiem, odwołanie od zaniżonej wyceny zakładu ubezpieczeń);
  • reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie powypadkowe (np. uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę);
  • reprezentacja w sprawach o odszkodowania majątkowe (np. za zniszczenie mienia);
  • reprezentacja w sprawach o renty powypadkowe (np. utrata zdolności do pracy zarobkowej, renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych);
  • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej (np. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu, przekroczenie terminu wykonania zlecenia).
SPECJALIZACJE