Kapitał docelowy określa górną granicę, do której może być podwyższony kapitał zakładowy spółki akcyjnej. Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego możliwe jest na podstawie upoważnienia zarządu na mocy postanowień statutu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy....