Ustawodawca Polski stoi na stanowisku, że postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek rejestracyjny złożony przez dłużnika, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 7 ust. 1 pr. restr.). Pod pojęciem wniosku restrukturyzacyjnego należy zatem rozumieć zgodnie...