Przepis art. 300110  § 1 k.s.h., stanowi, że umowa spółki może upoważnić zarząd, na okres nie dłuższy niż pięć lat, do emisji akcji na zasadach określonych w niniejszym dziale. Zarząd może wykonać udzielone upoważnienie przez dokonanie jednej albo kilku kolejnych...