Ogłoszenie upadłości rodzi określone skutki dla całego zbioru aktywów upadłego, przez co należy rozumieć majątek upadłego. Z dniem bowiem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 pr. upad.)....