Kodeks spółek handlowych wyraźnie odróżnia skutki śmierci komplementariusza od śmierci komandytariusza spółki komandytowej. O ile bowiem śmierć komplementariusza stanowi przyczynę powodującą wszczęcie postępowania mającego na celu rozwiązanie spółki, o tyle śmierć...