Zdarza się, że członkowie zarządu spółki handlowej zostaną wezwani przez KRS do wykonania zobowiązania, które już uprzednio wykonali. Tytułem przykładu KRS wzywa do złożenia przez członków zarządu oświadczenia o wniesieniu przez wspólników wkładu na pokrycie kapitału...