Skutkiem zaistnienia przyczyn rozwiązania określonych w art. 58 k.s.h., jest wszczęcie czynności zmierzających do ustania bytu spółki lub wszczynających proces rozliczenia między wspólnikami. Rozwiązanie spółki może więc nastąpić w związku z przyczynami przewidzianymi...