W pierwszym rzędzie należy wyjaśnić, że osobami i organami uprawnionymi do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały, są w świetle art. 422 k.s.h: zarząd, rada nadzorcza, poszczególni wspólnicy tych organów; akcjonariusz, który głosował przeciwko...