Jednym ze sposobów podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest subskrypcja prywatna. Polega ona na złożeniu oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, przy czym przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (art. 431 § 2...