Z brzmienia art. 202 § 1 i 2 k.s.h., wynika, że zarząd spółki może być powołany na rok, na określony okres dłuższy niż jeden rok np. 3 lata, lub na czas nieoznaczony. Przepisy te precyzują, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z...