W świetle regulacji zawartej w art. 9 k.s.h., zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Komentowany przepis potwierdza dwie zasady przewidziane w umowach spółek osobowych. Pierwsza potwierdza autonomię stron w...