Regulacja zawarta w art. 400 § 1 k.s.h., przyznaje akcjonariuszom kompetencję o charakterze bezwzględnego prawa mniejszości. Polega ona na tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego...