W kodeksie spółek handlowych wymienione są różne rodzaje akcji. Tytułem przykładu chodzi o akcje imienne i na okaziciela (art. 334 k.s.h.), akcje zwykłe i uprzywilejowane (art. 351-353 k.s.h.), akcje nieme (art. 353 § 3 k.s.h.), akcje własne (art. 362 k.s.h.), akcje,...