Nie podlega dyskusji twierdzenie, że każda spółka handlowa prowadzi swą działalność w oparciu o wniesione wkłady. Jak stanowi art. 3 k.s.h., przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie...