Czy można dokonać zmian kodów PKD w KRS bez zmiany umowy spółki?

Czy można dokonać zmian kodów PKD w KRS bez zmiany umowy spółki?

utworzone przez | sty 4, 2024 | Prawo spółek

Zmiana wpisu w zakresie przedmiotu działalności spółki jest możliwa według dwóch opcji. Pierwsza opcja wynika z zarejestrowania spółki w systemie S-24, który rządzi się swoimi prawami. Druga opcja jest skutkiem zarejestrowania spółki na Portalu Sądów Rejestrowych, gdyż umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego. Cechą wspólną obu tych wariantów jest to, że jakiekolwiek zmiany w spółkach zawsze następują w formie elektronicznej.

Na chwilę obecną maksymalna ilość kodów PKD, które można wprowadzić w system wynosi dziesięć. Należy jednak pamiętać, aby jeden kod został wprowadzony jako kod działalności przeważającej w typie podklasy na przykład 10.52.Z.

ZMIANA WPISU W PORTALU SĄDÓW REJESTROWYCH

Na Portalu Sądów Rejestrowych wprowadza się wszelkie zmiany, jeżeli dotyczą spółki zarejestrowanej tradycyjnym sposobem, czyli wtedy, gdy umowa spółki została sporządzona u notariusza w formie aktu notarialnego. Nie jest to jednak jedyna sytuacja. Można bowiem zarejestrować spółkę w systemie S-24 i w pewnym momencie dokonać zmian poza wzorcem przewidzianym w tym systemie. W takim przypadku nie można już wrócić do S-24, ale należy odtąd wszystkie zmiany wprowadzać za pomocą Portalu Sądów Rejestrowych.

W celu dokonania zmian należy wybrać „wniosek o zmianę”. W dalszej części należy wypełnić informacje o samej spółce i wybrać „zakres informacyjny objęty zmianą”. Następnie trzeba zaznaczyć „przedmiot działalności”. Przechodzimy do zakładki przedmiot działalności, w którym należy dokonać zmian. W części „nowe dane” można zmienić przedmiot dotychczasowej działalności i wprowadzić nowe kody wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę kodów PKD. Można w konsekwencji wykreślić wszystkie kody, niektóre z nich, wpisać całkowicie nowe kody lub wprowadzić tylko część nowych kodów.

Istotne: Trzeba koniecznie pamiętać o tym, aby wprowadzone kody pokrywały się z tym rodzajem działalności, który został przewidziany w umowie spółki. Tym samym wszelka zmiana kodów, która nie została przewidziana w umowie spółki wymaga odbycia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia. Protokół z tego zgromadzenia obligatoryjnie sporządza notariusz. Skutkiem tych czynności jest konieczność zgłoszenia do KRS zmiany umowy spółki.

Zmiana wyłącznie samych kodów PKD nie wiąże się z obowiązkiem dołączania załączników. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zmiany w systemie dokonuje pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym. W takim przypadku musi on dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Wniosek podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji w umowie (statucie) spółki lub umocowany do tego pełnomocnik. Wniosek o zmianę kodów PKD podlega opłacie w wysokości 350 zł. Opłaty można dokonać w samym systemie lub poza systemem, dołączając do wniosku stosowny dowód opłaty.

ZMIANA WPISU W SYSTEMIE S-24

Ten tryb dokonywania zmian wpisów różni się od Portalu Sądów Rejestrowych. W systemie S-24 nie można bowiem wprowadzić zmian kodów PKD bez dokonania zmian w § 4 umowy spółki.

Specyfika tego trybu polega na tym, że celem dokonania zmian PKD należy zmienić umowę spółki, co wiąże się ze skorzystaniem z wzorca zmieniającego umowę spółki. Aby przeprowadzić cały proces należy wejść na zarejestrowany podmiot i następnie wybrać ikonę nowy dokument. Wybieramy uchwałą zmieniająca umowę spółki. Następnie zaznaczamy § 4. Pojawiają się kody PKD. Możemy dodać nowe kody lub usunąć stare.

Istotne: Dodanie lub usunięcie nawet jednego kodu PKD w umowie spółki powoduje wygenerowania wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki.

Następnie trzeba przejść do samego załącznika wniosek, załączyć uchwałę o zmianie spółki, opłacić tenże wniosek w wysokości 300 zł i gotowe. Podobnie, jak w Portalu Sądów rejestrowych, tak i w systemie S-24 zmian kodu PKD dokonuje się w opisie przedmiotu działalności. Wniosek od dokonanie zmian podpisują osoby upoważnione do reprezentacji spółki lub ustanowiony w tym celu pełnomocnik za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie, należy wskazać, że na Portalu Sądów Rejestrowych można zmienić kody PDK bez zmiany umowy spółki, jeżeli kody te zostały przewidziane w samej umowie spółki. Jeżeli kodów takich umowa spółki należy zmienić umowę spółki i czynność tę zarejestrować w KRS. W przypadku S-24 wystarczy wygenerować uchwałę zmieniającą umowę spółki, którą wraz z wnioskiem należy złożyć. System sam wygeneruje zmiany umowy spółki.

Autor: dr Mariusz Korcyl

Radca Prawny

 

Autor Mariusz Korcyl Radca Prawny

Mariusz Korcyl

Radca prawny z pasją, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *