Aport nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aport nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

utworzone przez | paź 26, 2022 | Prawo spółek

W celu wpisania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego należy przede wszystkim zawrzeć umowę spółki. Umowa spółki ma formę aktu notarialnego lub zostaje zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym tzw. „S24”. Ta druga forma elektroniczna wymaga jednak wniesienia wkładu wyłącznie w formie gotówki w terminie 7 dni od rejestracji spółki (art. 158 § 11 k.s.h.).

Istotne: Skoro nieruchomość stanowi przedmiot wkładu niepieniężnego, bo nie jest przecież gotówką, to jedyną formą zawarcia umowy spółki jest forma aktu notarialnego.

Umowa spółki powinna określać przedmiot wkładu niepieniężnego, osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów (art. 158 § 1 k.s.h.).

Przedmiotem wkładu niepieniężnego tzw. aportem mogą być prawa własności rzeczy nieruchomych, czyli w uproszczeniu różnego rodzaju nieruchomości stanowiące część powierzchni ziemskiej, tj. grunty wraz z budynkami trwale z gruntem związanymi oraz budynki albo części budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny przedmiot własności.

Istotne: Wniesienie do spółki jako aportu nieruchomości wiąże się z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego. Ta druga umowa ma na celu przeniesienie własności nieruchomości przez wspólnika na spółkę.

Pojawia się na tym tle pytanie o chwilę, z jaką chwilą przechodzi na spółkę własność aportu o postaci nieruchomości. Czy jest to chwila wpisu do rejestru sądowego spółki? A może z chwila zawarcia tej drugiej umowy w formie aktu notarialnego bądź chwila zawarcia umowy spółki?

Istotne: Własność aportu przechodzi na spółkę w organizacji, bo takową jest ona do chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, najwcześniej z chwilą zawarcia umowy spółki o skutku rzeczowym, przenoszącym własność.

CO NA TO SĄD? 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15 kwietnia 1997 r., I CKU 53/96, Lexis.pl nr 352446 oraz w postanowieniu z 25 stycznia 1996 r., I CRN 238/96, Lexis.pl nr 345525 potwierdził, że wniesienie nieruchomości do spółki wymaga zawarcia między wspólnikiem a spółką umowy o skutku rzeczowym, sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Mając na uwadze, że w naszym przypadku chodzi o aport niepieniężny o postaci nieruchomości, w grę wchodzi jedynie umowa w formie aktu notarialnego. Wpisu nie można zatem uzyskać, jeżeli kapitał zakładowy spółki nie jest w całości pokryty aportem albo gotówką przed rejestracją. Oznacza to w praktyce, że zanim udamy się do sądu musimy mieć już sporządzoną umowę przenoszącą na spółkę własność nieruchomości oraz umowę spółki.

Składając dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego musimy mieć przygotowaną umowę spółki, w której wskazano organy, ewentualnie przedstawiamy dowód ustanowienia organów, z wyszczególnieniem ich składu osobowego, co dotyczy sytuacji, gdy składu organów nie wskazano w umowie spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. Do wniosku o wpis należy ponadto złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich.     

PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziano, że kapitał zakładowy wynosi 400 000 zł. Wspólnik Zdzisław Stec pokrył kapitał gotówką w wysokości 50 000, za co otrzymał 500 udziałów. Każdy udział wart 100 zł. Drugi wspólnik Jan Wilk wnosi do spółki nieruchomość. Wartość nieruchomości oszacowano na 350 000 zł. Jan Wilk otrzymuje 350 udziałów o wartości każdy po 100 zł. Wspólnicy udają się do notariusza, który sporządza w pierwszej kolejności akt notarialny przenoszący własność nieruchomości na rzecz spółki. Notariusz sporządza następnie drugi akt notarialny przewidziany dla umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatecznym etapem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODSUMOWANIE – PORADNIK PRAKTYCZNY

  1. Aby zawrzeć umowę spółki, w której aportem będzie nieruchomość należy zawrzeć dwa akty notarialne. Pierwszy akt notarialny będzie przenosił własność nieruchomości na spółkę. Drugi akt notarialny będzie już formą umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. W przypadku, gdy aport przybiera postać nieruchomości nie jest możliwa rejestracja spółki w trybie „S24”. Dokumenty muszą bowiem mieć formę aktu notarialnego.
  3. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wnosić wkłady pieniężne i niepieniężne, przy czym jeżeli wszystko będzie musiało mieć formę aktu notarialnego, wkłady niepieniężne na przykład o postaci nieruchomości muszą być wniesione w całości przed rejestracją spółki.
  4. Przeniesienie własności wkładu niepieniężnego o postaci nieruchomości następuję w momencie zawarcia umowy spółki.

Autor: dr Mariusz Korcyl

Radca Prawny

Autor Mariusz Korcyl Radca Prawny

Mariusz Korcyl

Radca prawny z pasją, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *